สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 11 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-7 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

2.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

3.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์

4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอินที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

5.นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอินที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

7.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคารการตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทัวไป การจัดการสํานักงานหรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

8.เจ้าพนักงานเวชสถิติ 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรซึงมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทิศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอินทีเทียบได้ไม่ตํากว่านี้ ทางเวชระเบียน

9.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

10.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคารการตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทัวไป

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 1-7 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"