วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 14-23 กรฎาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) สาขาวิชา สังคม 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างยินทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วใน สาขาวิชา สังคมศึกษา หรือสาขาอื่นที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันทีจบการศึกษารับรองว่าได้ศึกษารายวิชาทีเกี่ยวข้องกับวิชาสังคม ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
-ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามทีคุรุสภาออกให้
เพื่อประกอบการสมัครสอบได้แก่ 1.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ 2.ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัด ข่างนราธิวาส อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 14-23 กรฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"