มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบแข่งขันพนักงาน 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบแข่งขันพนักงาน 4 อัตรา

ADVERTISEMENT

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 7 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564

ADVERTISEMENT

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 3 อัตรา สายวิขาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษาา 2564

1.อาจารย์สาขาการผดุงครรภ์ 2 อัตรา
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการพยาบาล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ทางการพยาบาล สาขาการผดุงครรภ์ หรือสาขาการพยาบาลอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาล สาขาการผดุงครรภ์ หรือ สาขาการพยาบาลอื่นนที่เกี่ยวข้อง และสําเร็จการศึกษาในแผนการศึกษาที่เบ้นการทําวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ และ
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นนหนึ่ง ที่ยังไม่หมดอายุ

ADVERTISEMENT

2.อาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ สาขาอิ่นที่เกี่ยวข้อง และต้องสําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาโท ทางการพยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ หรือ
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ หรือสาขาการ
พยาบาลอื่นที่เกี่ยวข้อง และสําเร็จการศึกษาในแผนการศึกษาที่เน้นการทํา วิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์และ
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง ที่ยังไม่หมดอายุ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครวันที่ 7 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 1 อัตรา สายวิขาการ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษาา 2564

1.อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือ การสอนภาษาอังกฤษ หรือ สาขาที่เกียวข้อง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครวันที่ 7-30 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"