โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 14 อัตรา

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 14 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) และพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา รับสมัครวันที่ 19-23 เมษายน 2564

ADVERTISEMENT

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา

1.พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์หนึ่ง

2.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัขกรรม หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางเภสัชกรรม

3.นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทาง สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์

4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางการบัญชี

ADVERTISEMENT

5.นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทาง อิเล็กทรอนิกส์

6.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศรับสมัคร

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) 2 อัตรา

1.ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

ประกาศรับสมัคร

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

1.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

ประกาศรับสมัคร

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 19-23 เมษายน 2564

ลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"