สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 8-12 มีนาคม 2564

ชื่อตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอก โรงเรียน ประจํา ปอเนาะ จำนวน 1 อัตรา
-บุคคลทั่วไป ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

-บุคลากรในสังกัดสํานักงาน กศน. ที่รับเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรายเดือนจากสํานักงาน กศน. อยู่ในวันที่สมัคร ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาตามข้อ 1 ต้องเป็นผู้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามนัยหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ 0210.118/5769 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตําแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน โดยให้นําหนังสือรับรองจากหน่วยงาน/สถานศึกษา และสําเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู อย่างละ 1 ฉบับ ยื่นพร้อมใบสมัคร

2.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

3.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขา เศรษฐศาสตร์

-มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

4.ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี ในสาขาบรรณารักษ์ศาสตร์, ทางบรรณารักษศาสตร์ และ สารนิเทศศาสตร์, ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศ ศาสตร์ที่ ก.ค.ศ.รับรอง
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 8-12 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอก โรงเรียน ประจํา ปอเนาะ
2.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
3.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
4.ตำแหน่งบรรณารักษ์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี

ช่องการรับสมัครงาน

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"