คณะแพทยศาสตร์ (มนร.) รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ (มนร.) รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ADVERTISEMENT

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 22 กุมภาพันธ์​ – 5 มีนาคม 2564

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
-มีความรู้ความสามารถ ที่เหมาะสมกับตําแหน่ง
-มีวินัย ตรงต่อเวลา และทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
-มีบมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานในลักษณะการ ประสานงานและการทํางานเป็นทีม
-ถ้าเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

2.ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ข่วยทันตแพทย์ หรือได้รับประกาศนียบัตรผู้ข่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ค่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
-มีความรู้ความสามารถ ที่เหมาะสมกับตําแหน่ง
-มีวินัย ตรงต่อเวลา และทัศนตดติที่ดีต่องานราชการ
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานไนลักษณะการ ประสานงานและการทํางานเป็นทีม
-ถ้าเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

ADVERTISEMENT

3.ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
-จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป
-มีความรู้ความสามารถ ที่เหมาะสมกับตําแหน่ง
-มีวินัย ตรงต่อเวลา และทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
-มีมบุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานในลักษณะการ ประสานงานและการทํางานเป็นทีม
-เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์พหารหรือได้รับการยกเว้น
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร สํานักงานอธิการบดี ชั้น 4 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ รับสมัครวันที่ 22 กุมภาพันธ์​ – 5 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 2.ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 3.ตำแหน่งพนักงานเปล

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป

ช่องการรับสมัครงาน

งานบุคลากร สํานักงานอธิการบดี ชั้น 4 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"