เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 6 อัตรา

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 6 อัตรา

ADVERTISEMENT

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2564

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
-ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
-มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
-เพศชาย/หญิง

2.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าทีขับรถยนต์บรรทุกน้้า จำนวน 1 อัตรา
-ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ (ป.๖)
-ต้องมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์ประเภทที่ ๒
-เพศชาย

3.ตำแหน่งคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่กวาดขยะ จำนวน 1 อัตรา
-ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ (ป.๖)
-เพศชาย/หญิง

4.ตำแหน่งคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่กวาดขยะ จำนวน 1 อัตรา
-ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ (ป.๖)
-เพศชาย

5.ตำแหน่งคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสัตวแพทย์ จับสุนัขจรจัด จำนวน 1 อัตรา
-ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ (ป.๖)
-เพศชาย/หญิง

ADVERTISEMENT

6.ตำแหน่งคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและทําความสะอาดสํานักงานสีตวแพทย์ ช่วยงานธุรการ และผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
-ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
-วุฒิการศึกษาไม่ตํํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
-มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป 2.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 3.ตำแหน่งคนงานทั่วไป 4.ตำแหน่งคนงานทั่วไป 5.ตำแหน่งคนงานทั่วไป 6.ตำแหน่งคนงานทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิ ป.๖ ปวช.

ช่องการรับสมัครงาน

สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"