สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน

ADVERTISEMENT

สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รับสมัครวันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและธนาคาร

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติทั่วไป
-มีสัญชาติไทย
-มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
-ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
-ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือผู้พ้นโทษเกินมาแล้วห้าปี
-ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงาขนส่งจังหวัดนราธิวาส 41/52 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7353 2122 รับสมัครวันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"