จังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

จังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ADVERTISEMENT

จังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รับสมัครวันที่ 20-26 มกราคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
-มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางสาขาวิชาการบัญชี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเดินทางไปต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
-ไม่เป็นข้าราขการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
-รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
-สําเนาแสดงผลการศึกษา ในกรณีทีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืนพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิทีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
-สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส อย่างละ ๑ ฉบับ

ADVERTISEMENT

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรอง “สําเนาถูกต้อง” และลงขือกํากับไว้ด้วย

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานพัฒนาสังคมและ ความมันคงของมนุษย์จังหวัตนราธิวาส ชั้นที่ ๑ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน หมู่ ๘ ตําบลลําภู อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 20-26 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"