สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

ADVERTISEMENT

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 23-30 ธันวาคม 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
-จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคบิค หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรม หรือได้รับอนุปริญญาทางเกษตรกรรมด้านสัตวบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
-สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
-เป็นผู้มีความรู้และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

ADVERTISEMENT

2.ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
-จบการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือ ขั้นมัธยยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
-เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 23-30 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"