โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวช.

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวช.

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-25 สิงหาคม 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
-เพศขาย และหญิง(เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางช่างยนต์ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างโลหะ ทางช่างไฟฟ้า ทางข่างไฟฟ้ากําลังทางช่างอิเล็กทรอบนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังกล่าวข้างต้น
-เงินเดือน – บาท

ADVERTISEMENT

2.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
-เพศขาย และหญิง(เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
-อายุไม่ต่ำกว่า 18-35 ปืบริบูรณ์
-ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
-เงินเดือน – บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-25 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"