คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้าง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครวันที่ 9-19 กรกฎาคม 2567

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
แม่บ้าน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา

-ปริญญาตรี
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-มัธยมศึกษาตอนต้น

เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร

1.สําเนารับรองคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ
2.สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (โธลก5๓0ป ที่ระบุวันสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
3.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับป
4.สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
5.สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
6.สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
7.ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน(นับถึงวันสมัคร) ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2526) จํานวน 2 ฉบับ
8.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดํา ขนาด 3*4 ซม. ( 1 นิ้ว) ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จํานวน 3 รูป

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครวันที่ 9-19 กรกฎาคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"