สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงาน

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานชั่วคราว รับสมัครวันที่ 7-12 กรกฎาคม 2567

ประกาศสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่งานทั่วไป 1 อัตรา
-เพศหญิง หรือชาย สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก
-ได้รับวุฒิทางการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
-มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดนราธิวาส
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และ Internet
-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
-หากมีความสามารถทางด้านการถ่ายภาพ , การใช้โปรแกรม Photoshop, Canva และมีใบขับชี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนราธิวาส ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตําบลบางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 14-21 กรกฎาคม 2567

ประกาศรับสมัครใบสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"