ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส รับสมัครพนักงาน

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2567

ประกาศศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ขอบข่ายงานทีปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกียวกับ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับในห้องทดลอง รวบรวมข้อมูลสถิติ จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สารเคมีเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ที่ใช้ในห้องทดลอง ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานประจําห้องตรวจโรคเพบรินไหม ช่วยดูแลการผลิตและขยายพันธุ์หม่อนไหม ให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อจําหน่ายจ่ายแจกแก่เกษตรกร รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทัวไป ช่วยดูแลและตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลนําหนักในการรักษามาตรฐาน และการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการพันธุ์หม่อนและไขไหม เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และดําเนินการจัดซือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ จัดทําเอกสารเบิกจ่ายเงินเดือนคนงานจ้างเหมาบริการ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นราธิวาส ที่อยู่ 140 หมู่ 5 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง รับสมัครวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"