สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงาน

สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รับสมัครวันที่ 19-27 มิถุนายน 2567

ประกาศสํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการประมง 1 อัตรา
ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาดังนี้
-สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการประมง ทางการประมง ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาการ ประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเทคโนโลยีการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ ทางประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ทางวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทาง วิทยาศาสตร์ สุขภาพสัตว์ ทางสัตวศาสตร์ ทางนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ทางเทคโนโลยีเพาะเลี้ยง สัตว์น้ํา
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาทั่วไป ทางชีววิทยาทางน้ํา ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางชีวศึกษาทั่วไป ทางเทคโนโลยีทางทะเล ทางพันธุศาสตร์ ทาง วิทยาศาสตร์ทางทะเล
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางจุลชีววิทยา ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์ ทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ ทางเคมีชีวภาพ ทางเคมีวิศวกรรม ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางชีวภาพทางเทคโนโลยี ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
-สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเล และชายฝั่ง
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ํา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส บริเวณศูนย์ราชการ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 19-27 มิถุนายน 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"