สพม. นราธิวาส รับสมัครครูผู้สอน 11 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ครูผู้สอนและครูผู้สอน จชต. 6 อัตรา
-เป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกําหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีกลุ่มวิชาเอกตรงตามแนบท้ายประกาศนี้
-เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรูสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบ หรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ

2.ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม 5 อัตรา
-เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางศาสนาอิสลาม
-เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่ แสดงว่าผ่านการตรวจสอบ หรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมปิติสุข สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ตําบลลําภู อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"