โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2567

ประกาศโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ครูวิชาการ (ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์) 1 อัตรา
-อายุไม่น้อยกว่า 23 ปี บริบูรณ์
-คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี ตามสาขาวิชาเอกเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
-มีความชํานาญในสาขาที่ตนสมัคร และมีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
-กรณีเป็นคุณวุฒิที่จบจากต่างประเทศจะต้องมี หนังสือรับรองจาก ก.พ. และก.ค.ศ.พร้อมสําเนา ๑ ชุด
-สามารถปฏิบัติหน้าที่ ดูแลนักเรียนหอพักตามคําสั่ง โครงการสานฝันฯ

2.ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล 1 อัตรา
-อายุไม่น้อยกว่า 23 ปี บริบูรณ์
-เพศชาย
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี
-เป็นผู้มีทักษะในด้านกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างดีเยี่ยม หรือเคยเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไป

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"