เรือนจำจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงาน

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 2-10 มกราคม 2567

ประกาศเรือนจำจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
-มีสัญชาติไทย
-เพศชาย อายุระหว่าง 25-45 ปี
-จบการศึกษาไม่ตํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการทํางาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี โรคหัวใจ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ (มีใบรับรองแพทย์)มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเหมาะสมกับตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ
-ผ่านการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารแล้ว
-มีใบอนุญาตขับขี่รถรับจ้าง รถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์บรรทุก ไม่น้อยกว่า 3 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
-ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจําคุก เว้นแต่คดีที่กระทําโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ
-ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใดๆทั้งสิ้น
-รู้จักเส้นทางในเขตจังหวัดนราธิวาสและต่างจังหวัดในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี
-มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบกและกฎหมายที่เกี่ยวกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี
-มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิดเหตุขัดข้อง การดูแลบํารุงรักษา และสามารถขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ
-การแต่งกาย ตามแบบฟอร์มของรับจ้าง หรือตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกําหนด

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 2-10 มกราคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"