สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส รับสมัครลูกจ้าง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป รับสมัครวันที่ 19-23 มิถุนายน 2566

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการสรรพสามิต 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางสถิติ หรือทางคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
-ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางสถิติ หรือทางคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอํานวยการ ชั้น 2 สํานักงาน สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส เลขที่ 190/7 หมู่ที่ 9 ถนนศูนย์ราชการ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 19-23 มิถุนายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"