โรงพยาบาลรือเสาะ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

โรงพยาบาลรือเสาะ รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา รับสมัครวันที่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2566

ประกาศโรงพยาบาลรือเสาะ เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2 อัตรา
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
-ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
-ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330/372 ชั่วโมง หรือประเภทการนวดไทย 800 ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยหรือหน่วยงานที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ
-มีความรู้ ความสามารถและความชํานาญในการสนับสนุนงานการแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
-สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

2.พนักงานบริการ (คนสวน) 1 อัตรา
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
-ได้รับวุฒิมัธยยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
-สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
-หากมีความรู้ความสามารถด้านข่างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
-สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

4.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
-ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
-หากมีประสบการณ์การทํางานในสถานพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองการผ่านงาน)

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทัวไป โรงพยาบาลรือเสาะ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"