แขวงบำรุงทางตันหยงมัส รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน

แขวงบำรุงทางตันหยงมัส รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานเพื่อช่วยงาน รับสมัครวันที่ 8-16 พฤษภาคม 2566

ประกาศแขวงบำรุงทางตันหยงมัส เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานเพื่อช่วยงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
-ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ (ทีมีเลขประจําตัว) อยู่แล้ว
-มีสัญชาติไทย
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
-เพศชาย และต้องมีเอกสารสําคัญทางทหาร แบบ สด.43 หรือแบบ สด.8
-คุณวุฒิการศึกษา ภาคบังคับ (ม.3) หรือ คุณวุฒิ ปวช.(ทางพาณิชย์)
-มีคุณลักษณะทางร่ายกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
-เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
-ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟื้นเพื่อนไม่สมประกอบ หรือเป็น
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าซ้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
-สามารถทํางานให้แก่การรถไพ่แห่งประเทศไทยได้เต็มเวลา
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจวิต
-ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกหรืออาญาทีหนักกว่าจําคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่มีกําหนดโทษขั้นลหุโทษหรือความผิดอันกระทําโดยประมาท หรือพันโทษแล้วเกินท้าปี
-ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
-ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะรํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขิ้นผิดปกติ
-ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา รวมทั้งข้าราชการทางการเมือง ลูกจ้างของกระทรวงทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิน
-ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
-ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน ตามระเบียบหรือข้อบังคับของการรถไฟฯ หรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่นๆ
-มีใบอนุญาตขับชีรถยนต์ และสามารถขับรถยนต์ได้

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการแขวงบำรุงทางตันหยงมัส เลขที่ 6 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 8-16 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"