โรงพยาบาลระแงะ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

โรงพยาบาลระแงะ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-12 พฤษภาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักจิตวิทยาคลินิ 1 อัตรา
-ผู้สมัครเพศหญิง หรือเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

2.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
-ผู้สมัครเพศหญิง หรือเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
-ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึงมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม หรือได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
-ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
-มีความตั้งใจ ขยัน มุ่งมั่น ในงานที่ได้รับมอบหมาย
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
-ผู้สมัครเพศหญิง หรือเพศชาย อายุไม่ตํากว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ตํากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีพณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทัวไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจการจัดการทัวไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลระแงะ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 1-12 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"