อําเภอเมืองนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมา 2 อัตรา

อําเภอเมืองนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (กรณีจ้างรายใหม่) 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 18-21 เมษายน 2566

ประกาศอําเภอเมืองนราธิวาส เรื่อง รับสฒมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (กรณีจ้างรายใหม่)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ (ตําบสบางปอ หมู่ที่ 6 บ้านจืองาน) 1 อัตรา
2.บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ (ตําบลกะสุวอ หมู่ที่ 2 บ้านกำแพง) 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป

-มีสัญชาติไทย
-มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ จนถึงวันปิดรับสมัคร
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
-เป็นผู้ว่างงาน ไม่มีงานประจํา
-มีภูมิลําเนา และอาศัยอยู่เป็นประจําในหมู่บ้านที่เปิดรับสมัครบัณฑิตอาสาฯ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันปิดรับสมัคร
-เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
-เป็นผู้ที่ความประพฤติดี เป็นแบบอย่าง และเป็นผู้ที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน หมู่บ้าน /ตําบล ตลอดจนงานอื่น ๆ ได้โดยไม่มีเงื่อนไข
-สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา ในห้วงระยะเวลาตามระบุในสัญญา รวมทั้งเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อการทํางานร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ และทุกภาคส่วน
-เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และสนใจในงานด้านการพัฒนา อาทิการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติและขยายผล การจัดทําแผนชุมชน วิสาหกิจชุมชนกองทุนหมู่บ้าน การกีฬา วัฒนธรรม การศึกษา เป็นต้น

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอำเภอ ชั้น 2 ห้องนำนักงาน ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 18-21 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"