โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 4 อัตรา

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอินทีเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชากายภาพบ่าบัดทางกิจกรรมบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด

2.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

3.ช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ และ
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"