ทสจ.นราธิวาส รับสมัครจ้างเหมาบริการเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส (ทสจ.นราธิวาส) รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ รับสมัครวันที่ 16-20 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 1 อัตรา
-มีสัญชาติไทย
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันปิตรับสมัคร
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟื้นเพื่อนไม่สมประกอบ
-ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
-ผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดที่ประกาศรับสมัครหรือจังหวัดที่ใกล้เคียง
-จบการศึกษาไม่ตํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี อุตสาหการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบและสามารถทํางานเป็นทีม
-มีทักษะในการติดต่อประสานงานเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
-หากมีประสบการณ์ในด้านการประสานงานหน่วยงานราชการ และ/หรือ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ/หรือ ด้านพลังงาน อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีคุณสมบัติอื่นตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการกําหนดเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เช่นสามารถขับรถยนต์ได้ และมีไบอนุญาตขับชี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 16-20 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"