สพป.นราธิวาส เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ( สพป.นราธิวาส เขต 2 ) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา รับสมัครวันที่ 16-20 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริการ
1.พี่เลี้ยง 1 อัตรา
ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น็อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสาขา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกสาขา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกสาขา
-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.ครูผู้สอน 3 อัตรา
-ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีคุณวุฒิทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ, กําหนด หรือตามที่ ก.พ. รับรอง และกําหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ) และยังไม่หมดอายุ

3.ครูผู้สอน (จชต.) 6 อัตรา
-ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีคุณวุฒิทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ, กําหนด หรือตามที่ ก.พ. รับรอง และกําหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ) และยังไม่หมดอายุ

4.ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม 2 อัตรา
-ต้องมีคุณวุฒิทางศาสนาอิสลามระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮุ) ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา หรือมีวุฒิปริญญาตรีทางศาสนาอิสลาม ปัจจุบันต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (รายชั่วโมง) หรือวิทยากรอิสลามศึกษาอย่างเข้มอยู่ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 16-20 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"