โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 19-27 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-รับสมัครเพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครสอบต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างยื่นที่เทียบได้ไม่ตํากว่านี้ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาโดวิขาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีคอมหิวเตอร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น

2.ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา
-รับสมัครเพศชายและเพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครสอบ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในหน้าที่

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครวันที่ 19-27 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"