โรงพยาบาลสุคิริน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างพัสดุ

โรงพยาบาลสุคิริน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างพัสดุ (ลูกจ้างรายวัน) รับสมัครวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิขาหรือทางบัญขีเลขาบุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ข่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ข่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิขาหรือทาง บัญชีเลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค เขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิขยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ซ่างโยธา ก่อสร้าง ข่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิขาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีเลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ข่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ข่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสุคิริน รับสมัครวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"