โรงพยาบาลรือเสาะ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 26 อัตรา

โรงพยาบาลรือเสาะ รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 26 อัตรา รับสมัครวันที่ 6-15 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พยาบาลวิชาชีพ 10 อัตรา
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

2.นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชา
หนึ่งทางคอมพิวเตอร์
-มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านคอมพิวเตอร์สืบค้นระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเน็ตเวิร์คและซ่อมบํารุง
-มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาโปรแกรมในทักษะภาษา PHP, Yii๒ Framework, Python
-มีความชํานาญระบบฐานข้อมูล MySQL, MS SQL Server หรืออื่น ๆ
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

4.ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 4 อัตรา
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันทีปิดรับสมัคร)
-ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ตํากว่านี้
-ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330/372 ชั่วโมง หรือประเภทการ
นวดไทย 800 ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยหรือหน่วยงานที่ผ่านการ
รับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ

5.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือ
ทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคารหรือในสาขาวิชาอื่นที่กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็น
อย่างดี
-สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

6.พนักงานเปล 3 อัตรา
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันทิปิดรับสมัคร)
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที

7.พนักงานการแพทย์และริงสีแเทคนิค 1 อัตรา
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 40 (นับถึงวันทีปิดรับสมัคร)
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที

8.พนักงานบริการ (คนสวน) 1 อัตรา
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันทีปิดรับสมัคร)
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที

9.พนักงานประกอบอาหาร 3 อัตรา
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ป (นบถงวันทปดรบสมคร)
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
-หากมีประสบการณ์ด้านการประกอบอาหาร หรือมีภูมิลําเนาในพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

10.นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 6-15 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัครสมัครออนไลน์


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"