โรงพยาบาลระแงะ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 50 อัตรา

โรงพยาบาลระแงะ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 50 อัตรา รับสมัครวันที่ 12-19 กันยายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พยาบาลวิชาชีพ 32 อัตรา
-ผู้สมัครเพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

2.นักวิชาการสถิติ 1 อัตรา
-ผู้สมัครเพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ที่มีการศึกษาวิชาสถิติไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต หรือที่มีการศึกษาวิชาสถิติ และคณิตศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

3.เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
-ผู้สมัครเพศหญิง หรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรม โยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธาก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

4.ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา
-ผู้สมัครเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขา วิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาดังกล่าวข้างต้น
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

5.พนักงานพิมพ์ 1 อัตรา
-ผู้สมัครเพศหญิง หรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
-ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และต้องมีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

6.พนักงานเกษตรพื้นฐาน 2 อัตรา
-ผู้สมัครเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
-มีความรู้ความสามารถในด้านงานสวน งานสนามและการบำรุงรักษาต้นไม้
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

7.พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
-ผู้สมัครเพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

8.พนักงานประจำตึก 8 อัตรา
-ผู้สมัครเพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
-อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
-ภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดนราธิวาส
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

9.พนักงานบริการ 3 อัตรา
-ผู้สมัครเพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 12-19 กันยายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"