องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส รับสมัครเลือกสรรพนักงานจ้าง 7 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส รับสมัครเลือกสรรพนักงานจ้าง 7 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา รับสมัครวันที่ 22-30 สิงหาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที่ยบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สํารวจสถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้างเทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สํารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชา หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาซีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สํารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

2.ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที่ยบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอยินที ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีได้
-ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที่ยบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอินที ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีได้
-ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที่ยบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอิ๋นที ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีได้

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา
-ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
-ได้รับใบอนุญาตขับรถประเภท 2 ขึ้นไปตามกฎหมายกําหนด
-มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักมาแล้วไม่ตํากว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน

2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา
-ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
-ได้รับใบอนุญาตขับรถประเภท 2 ขึ้นไปตามกฎหมายกําหนด
-มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้ว ไม่ตํากว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน

3.นายท้ายเรือ 1 อัตรา
-ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
-ใบประกาศนียบัตรประเภทนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง
-มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชํานาญในการขับแพขนานยนต์ที่มีไม่น้อยกว่า 131.25 ต้นกรอส มาแล้ว ไม่ตํากว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน

พนักงานจ้างทั่วไป
1.คนงานทั่วไป (กลาสีเรือ) 1 อัตรา
-ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 22-30 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"