โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ รับสมัครสรรหาเลือกสรรจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ รับสมัครสรรหาเลือกสรรจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากรจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 1 กรกฎาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล 1 อัตรา
-คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
-เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิในการประกอบวิชาชีพครู
-มีใบรับรองการผ่านเป็นผู้ฝึกสอนในระดับ T : Licence ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่รับสมัคร เช่น ใบรับรองการผ่านการเป็นผู้ฝึกสอนในระดับต่างๆ เกียรติบัตรการเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไปหรือหนังสือรับรองประสบการณ์การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา

2.ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล 1 อัตรา
-คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
-เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิในการประกอบวิชาชีพครู
-เป็นผู้มีทักษะในด้านกีฬาวอลเลย์บอลเป็นอย่างดีเยี่ยมหรือเคยเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไป
-มีใบรับรองการผ่านเป็นผู้ฝึกสอนในระดับ T : Licence ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่รับสมัคร เช่น ใบรับรองการผ่านการเป็นผู้ฝึกสอนในระดับต่างๆ เกียรติบัตรการเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไปหรือหนังสือรับรองประสบการณ์การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา

3.นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา
-เพศชาย
-คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หรือทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา หรือทางใดทางหนึ่งที่หน่วยงานรับสมัครเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4.นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
-ได้รับปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ สป. กำหนดว่าให้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องบริหารงานบุคลากร โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ เลขที่ 29 หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รับสมัครบัดนี้ถึง 1 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"