สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
บัณฑิตแรงงาน (ประจำตำบลมูโนะ) 1 อัตรา
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
-มีภูมิสําเนาอยู่ในพื้นที่ตําบลมูโนะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสและต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามภูมิลําเนาที่สมัครตอบ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
-มีความสนใจจะเรียนรู้ และมีจิตอาสาในกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน/ตําบล
-มีทักษะ ความสามารถในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จัดทําเอกสารแนวทาง/
โครงการได้ด้วยตนเอง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"