มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (อว.) เตรียมจ้างงาน 560 อัตรา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (อว.) เตรียมจ้างงาน 560 อัตรา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (อว.) เตรียมจ้างงาน 560 อัตรา 59 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG รับสมัครวันที่ 17-21 มิถุนายน 2565

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) มีวัตถุประสงค์ คือ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย คือ บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/ประชาชนในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษาภาคประชาชนภาคสังคมและภาคส่วนต่างๆ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
จำนวนการจ้างงาน 560 อัตรา
1.การจ้างงานในพื้นที่ 15 ตำบล ต่อยอดจากโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 8 คน/ตำบล
-บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาใหม่ไม่เกิน 5 ปี จำนวน 4 คน/ตำบล
-ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ จำนวน 4 คน/ตำบล
2.การจ้างงานในพื้นที่ 44 ตำบลใหม่ จำนวน 10 คน/ตำบล
-บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาใหม่ไม่เกิน 5 ปี จำนวน 5 คน/ตำบล
-ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ จำนวน 5 คน/ตำบล

พื้นที่รับผิดชอบ 59 ตำบล ดังนี้
1.อำเภอตากใบ 8 ตำบล (ต.นานาค ต.บางขุนทอง ต.ศาลาใหม่ ต.เจ๊ะเห ต.โฆษิต ต.เกาะสะท้อน ต.พร่อน 2.อำเภอไพรวัน)
3.อำเภอบาเจาะ 6 ตำบล (ต.กาเยาะมาตี ต.บาเจาะ ต.บาเระเหนือ ต.บาเระใต้ ต.ปะลุกาสาเมาะ ต.ลูโบ๊ะสาวอ)
4.อำเภอยี่งอ 4 ตำบล (ต.จอเบาะ ต.ยี่งอ ต.ละหาร ต.ลูโบ๊ะบายะ)
5.อำเภอระแงะ 6 ตำบล (ต.กาลิซา ต.ตันหยงมัส ต.บองอ ต.บาโงสะโต ต.เฉลิม ต.ตันหยงลิมอ)
6.อำเภอรือเสาะ 5 ตำบล (ต.บาตง ต.รือเสาะออก ต.ลาโล๊ะ ต.สุวารี ต.เรียง)
7.อำเภอศรีสาคร 2 ตำบล (ต.ตะมะยูง ต.ศรีบรรพต)
8.อำเภอสุคิริน 4 ตำบล (ต.มาโมง ต.สุคิริน ต.เกียร์ ต.ภูเขาทอง)
9.อำเภอเมือง 7 ตำบล (ต.โคกเคียน ต.กะลุวอเหนือ ต.ลำภู ต.กะลุวอ ต.บางนาค ต.บางปอ ต.มะนังตายอ)
10.อำเภอสุไหงปาดี 3 ตำบล (ต.กาวะ ต.ปะลุรู ต.โต๊ะเด็ง)
11.อำเภอสุไหงโกลก 4 ตำบล (ต.ปูโยะ ต.ปาเสมัส ต.มูโนะ ต.สุไหงโกลก)
12.อำเภอแว้ง 4 ตำบล (ต.กายูคละ ต.ฆอเลาะ ต.แม่ดง ต.แว้ง)
13.อำเภอจะแนะ 3 ตำบล (ต.ดุซงญอ ต.ผดุงมาตร ต.ช้างเผือก)
14.อำเภอเจาะไอร้อง 3 (ต.จวบ ต.บูกิต ต.มะรือโบออก)

คุณสมบัติผู้สมัครแต่ละประเภทผู้สมัครจะมีทั้งหมด 2 ประเภทดังต่อไปนี้
บุคคลจากตำบล เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในตำบลเดียวกับตำบลที่ผู้สมัครจะเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาจบใหม่ เป็นผู้ที่จบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่เกิน 5 ปี และทะเบียนต้องอยู่ตำบลเดียวหรือใกล้เคียงกับตำบลที่ผู้สมัครจะเข้าร่วมโครงการ

อัตราเงินเดือน
-บัณฑิตจบใหม่ 15,000 บาท/เดือน
-ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ 9,000 บาท/เดือน

ระยะเวลาดำเนินการจ้างงาน
มีระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม – 30 กันยายน 2565

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 17-21 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

วิธีลงทะเบียน

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"