โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงาน 4 อัตรา

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงาน 4 อัตรา

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2.ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศกษา
ตอนปลายสายสามัญ

3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า ทางบัญชี

4.พนักงานประจําห้องยา 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมราชร์ ชั้น 3 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครวันที่ 20-2 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"