สพป.นราธิวาส เขต 3 รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา

สพป.นราธิวาส เขต 3 รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา รับสมัครวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานธุรการ 1 อัตรา
ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ทุกสาขา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ทุกสาขา
-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

2.พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา
ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ทุกสาขา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ทุกสาขา
-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

4.ครูสอนศาสนาอิสลาม 1 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตร กำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลา การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ทุกสาขา
-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
มีคุณวุฒิทางศาสนาอิสลามไม่ต่ำกว่าอิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัซซีเฎาะฮ (ระดับ 7) ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา

5.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
-เป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและหลากหลาย
-สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

6.ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม 1 อัตรา
-มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 อยู่ก่อนหรือไม่เกินวันสุดท้ายของวันรับสมัคร และในวันจัดจ้างฯ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนต้องยังไม่หมดอายุ
-มีคุณวุฒิทางศาสนาอิสลามไม่ต่ำกว่าอิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัซซีเฏาะฮ (ระดับ 7) ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา

7.ครูผู้สอน 17 อัตรา
-มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครฯ ไม่เกิน
วันสุดท้ายของวันรับสมัคร
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามพระราชบัญญัติสภาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 อยู่ก่อนหรือไม่เกินวันสุดท้ายของวันรับสมัคร และในวันจัดจ้างฯ เป็น
พนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ต้องยัง
ไม่หมดอายุ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 รับสมัครวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"