สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา
-เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้าง
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
-สัญชาติไทย
-เป็นผู้เลื่อมโสในการปกครองระบอบประขาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟื้นเพือนไม่สมประกอบ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
-ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
-ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะการกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
-ไม่เป็นผู้บกพร่องในศึลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไห้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
-ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดทุกประเภท
-ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีการทะเลาะวิวาท การทําร้ายร่างกาย

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"