โรงพยาบาลระแงะ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลระแงะ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 18-22 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-ผู้สมัครเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปี
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
-มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย
-ภาษา และสามารถใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
-มีความชํานาญในทักษะวิชาชีพมีจริยธรรมอันดีงามและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน
-มีประสบการณ์ในการทํางานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลระแงะ รับสมัครวันที่ 18-22 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"