โรงเรียนบางนราวิทยา รับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 อัตรา

โรงเรียนบางนราวิทยา รับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำโรงเรียน 9 อัตรา รับสมัครวันที่ 4-15 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ครูภาษาไทย 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี เอกภาษาไทย
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

2.ครูอนุบาล 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี เอกปฐมวัย
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

3.ครูพลศึกษา 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี เอกพลศึกษา
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

4.ครูภาษาจีน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี เอกภาษาจีน

5.พี่เลี้ยง 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรืออนุปริญญา

6.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางคอมพิวเตอร์

7.เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางบัญชีการเงิน คอมพิวเตอร์

เอกสารการสมัครงาน
1.สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู 1 ฉบับ
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
5.แฟ้มสะสมผลงาน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบางนราวิทยา 164 ถนน โคกเคียน ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000 รับสมัครวันที่ 4-15 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"