สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รับสมัครเลือกสรรพนักงาน 9 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รับสมัครเลือกสรรพนักงาน 9 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา รับสมัครวันที่ 15-19 มกราคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
-ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
-ได้รับปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2.เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการเงินและบัญชี

3.พนักงานธุรการ 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด
-ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ADVERTISEMENT

4.พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญหรือ
-ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

5.พนักงานบริการ 4 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือ
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญหรือ
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาอิเล็คทรอนิกส์
-ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 15-19 มกราคม 2565

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร