รวมกฎหมาย สำหรับสอบ ก.พ. ปี 63 (หลักสูตรใหม่)

รวมกฎหมาย สำหรับสอบ ก.พ. ปี 63 (หลักสูตรใหม่)

ADVERTISEMENT

รวมกฎหมาย สำหรับใช้ในสอบ ก.พ. ปี 2563 (หลักสูตรใหม่)

ADVERTISEMENT

โดยประกอบด้วย
1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
2. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
3. พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ฉบับเดิม)
4. พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 (ฉบับอัปเดต)
5. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
6. พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
7. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
8. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน

ADVERTISEMENT

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดการสมัคร ก.พ. ปี 63
https://job-101.com/jobs/1687/

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"