กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครพนักงานราชการ 47 อัตรา

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครพนักงานราชการ 47 อัตรา

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 47 อัตรา รับสมัครวันที่ 16-23 กุมภาพันธ์ 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานธุรการ 18 อัตรา
-สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
-มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2.พนักงานการเงินและบัญชี 16 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางการบัญชี หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
-มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3.ช่างศิลป์ 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางศิลปกรรม หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
-มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4.พนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 4 อัตรา
-สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
-มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

5.พนักงานดูแลระบบข้อมูล 8 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
-มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 16-23 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"