กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 24 อัตรา

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 24 อัตรา

ADVERTISEMENT

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา รับสมัครวันที่ 14-24 มกราคม 2565

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

2.นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) 7 อัตรา
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

3.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

4.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

5.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน

6.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

7.เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

8.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ADVERTISEMENT

9.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

10.คีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยเดิมชาย) 1 อัตรา
-ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
-มีความรู้ความสามารถในการขับร้องคีตศิลป์ไทย ตรงตาม สมรรถนะที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนด
-เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

11.ดุริยางคศิลปิน (กีตาร์ไฟฟ้า) 1 อัตรา
-ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
-มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรี (กีต้าร์ไฟฟ้า) ได้เป็นอย่างดี ตรงตามสมรรถนะที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนด
-เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

  1. ผู้ประกาศและรายงานข่าว 1 อัตรา
    -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันและมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ทางด้านประกาศและรายงานข่าว

13.นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 14-24 มกราคม 2565

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร