สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการรัฐสภาสามัญ 61 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการรัฐสภาสามัญ 61 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ 61 อัตรา รับสมัครวันที่ 10-31 มกราคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นิติกรปฏิบัติการ 12 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
-เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2.วิทยากรปฏิบัติการ 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีสาขาทางสังคมศาสตร์ และ
-เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 7 อัตรา
3.1.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 3 อัตรา
3.2.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการภาษาจีน 2 อัตรา
3.3.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการภาษาอินโดนีเซีย 1 อัตรา
3.4.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการภาษารัสเซีย 1 อัตรา

4.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี หรือพณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ และ
-เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

5.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และ
-เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

6.ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติการ 10 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือวิชารัฐประศาสนศาสตร์
-มีสภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
-เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

7.เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐส ภาคปฏิบัติงาน 7 อัตรา
-มีสภาพร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ความแข็งแรง ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
-เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงขึ้นไป

8.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และ
-เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงขึ้นไป

9.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาทางบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานุการ และ
-เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงขึ้นไป

10.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
-มีความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัตงาน และสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ และ
-เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงขึ้นไป

11.นายช่างปฏิบัติงาน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า และ
-เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงขึ้นไป

12.เจ้าพนักงานจัดทำรายงานการประชุมปฏิบัติงาน 13 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเลขานุการ และ
-มีความสามารถในการจดรายงานการประชุมด้วยวิธีการอื่นใดที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด เห็นว่า เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและถอดถ้อยคําเป็นตัวพิมพ์ มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นได้อย่างเหมาะสมกับ การปฏิบัติงาน รวมทั้งพิมพ์ภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 36 คํา และพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คํา และ
-เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 10-31 มกราคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"