สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 140 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 140 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 140 อัตรา รับสมัครวันที่ 23 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 10 อัตรา
-เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที ก.พ. รับรอง และ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 40 อัตรา
-เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองและ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 30 อัตรา
-เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที ก.พ. รับรอง และ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 60 อัตรา
-เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ
-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับที่สูงกว่า

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 23 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"