กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา
-การศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
-มีสัญชาติไทย
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ต้องเป็นบุคคลที่แพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและเป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟื้นเฟพือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยต้องแนบเอกสารใบรับรองแพทย์ทุกคนที่ระบุวันที่ตรวจร่างกายไม่เกิน 30 วัน
-ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
-ไม่เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
-ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
-เป็นเพศขายต้องไม่เป็นผู้มีภาระผูกพันทางทหาร
ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 4 ฝ่ายตรวจการ กองตรวจการขนส่งทางบก รับสมัครบัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"