กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา รับสมัครวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือทางวารสารศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน

2.นักวิชาการพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากําลัง หรือช่างภาพ

4.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

5.เจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

6.เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางหรือสาขาวิชาการบัญชี
พาณิชยการ บริหารธุรกิจ หรือการจัดการทั่วไป

7.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางหรือสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ หรือการจัดการทั่วไป

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564

ระกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"