สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

ADVERTISEMENT

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 6-13 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เภสัชกร 1 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระบเดียวันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหน่งหรือได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรมและมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับ
วุฒิปริญญาตรี
-ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระบเดียวันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหน่งหรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรมและมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี สำหรับ
วุฒิปริญญาโท
-ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระบเดียวันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หรือได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความขำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหน่งหรือได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
-ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหน่งหรือได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม จากสภาเภสัขกรรม และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่ตำกว่า 15 ปี และมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในวงการนั้น

ADVERTISEMENT

2.นักวิชาการอาหารและยา 1 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างยินทิเทียบได้ในระบเดียวันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขายินทิเกี่ยวข้องด้านอาหาร
และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี
-ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอินทิเทียบได้ในระบเดียวันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขายินทิเกี่ยวข้องด้านอาหาร
และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท
-ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระบเดียวันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขายินทิเกี่ยวข้องด้านอาหาร และม
ประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
-ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่ตำกว่า 15 ปี และมีผลงานี้เป็นทียอมรับในวงการนัน

3.แพทย์แผนไทย 2 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
-ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
-ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
-ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 6-13 สิงหาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร