สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับพนักงานราชการเฉพาะกิจ 386 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับพนักงานราชการเฉพาะกิจ 386 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 386 อัตรา รับสมัครวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าทีปฏิรูปทีดิน (ด้านงานช่าง) 87 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาหรือทางวิศวกรรมสํารวจ หรือวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือวิศวกรรมชลประทาน หรือปริญญาตรีในสาขาหรือทางภูมิศาสตร์ หรือภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ หรือภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือ
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอินที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง หรือ
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชาและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทีเกียวข้องด้านสํารวจรังวัด หรือโยธา หรือด้านแผนที่ หรือภูมิสารสนเทศ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
-อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที 30 กันยายน 2565

ADVERTISEMENT

2.เจ้าหน้าทีปฏิรูปทีดิน (ด้านกฎหมาย) 92 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
-อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

3.เจ้าหน้าทีปฏิรูปทีดิน (ด้านปฏิรูปที่ดิน) 160 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
-อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

4.เจ้าหน้าทีปฏิรูปทีดิน (ด้านการเงิน) 47 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
-อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"