กรมท่าอากาศยาน รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ 140 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ 140 อัตรา

ADVERTISEMENT

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งต่างๆ 140 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นิติกร 17 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
-เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะ เหมาะสมที่จะปฏิปติหน้าที่

2.นักวิชาการขนส่ง 71 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
-เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะ เหมาะสมที่จะปฏิปติหน้าที่

3.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 10 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
-เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะ เหมาะสมที่จะปฏิปติหน้าที่

ADVERTISEMENT

4.วิศวกรไฟฟ้า 8 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
-ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนดระดับไม่ตํากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

5.วิศวกรเครื่องกล 8 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
-ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนดระดับไม่ตํากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

6.วิศวกรโยธา 26 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา
-ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนดระดับไม่ตํากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร